LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
Cena podstawowa: 550zł netto – Cena po rabacie 50% – 275zł netto

Zapisz się na płatne szkolenie z RODO

Od 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO, jak również regulacje nowej ustawy o ochronie danych osobowych modyfikującej w odpowiednim zakresie zapisy RODO, a także wprowadzona zostanie ustawa – przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych, nowelizująca szereg aktów prawnych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO.

CEL SZKOLENIA:

Wprowadzenie do porządku prawnego powyższych regulacji spowoduje konieczność przeprowadzenia stosownych działań przez każdego administratora danych osobowych oraz podmiotu przetwarzającego – procesora, w zakresie uaktualnienia dotychczasowych procedur ochrony danych osobowych, wykonania audytów bezpieczeństwa oraz operacji przetwarzania danych, jak również stworzenia zupełnie nowych instrumentów i narzędzi, które zagwarantują spełnienie wszystkich obowiązków wynikających z nowo obowiązujących aktów prawnych.

DLA KOGO:

Szkolenie niniejsze przeznaczone jest dla przedstawicieli administratorów danych i podmiotów przetwarzających, a w szczególności osób pełniących dotychczas funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, przyszłych Inspektorów Ochrony Danych, pełnomocników ochrony danych osobowych, szefów działów informatycznych, marketingowych, kadrowych, czy też księgowo – finansowych, których codzienne obowiązki zawodowe zostaną w perspektywie kilku następnych miesięcy obciążone szeregiem nowych, obligatoryjnych zadań związanych z wprowadzeniem RODO i zupełnie nowej ustawy dotyczącej ochrony danych.

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z całościowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi nowego systemu ochrony danych osobowych, procesami wymaganymi do przeprowadzenia w ramach obowiązków wynikających z RODO, praktycznymi wzorcami stosownych dokumentów związanych z pozyskaniem zgód na przetwarzanie danych, wykonywaniem obowiązków informacyjnych, zawieraniem umów powierzenia przetwarzania, a także konstruowaniem polityk służących zabezpieczeniu danych osobowych. Całościowa materia szkoleniowa poparta zostanie przykładami z praktyki oraz omawianymi kazusami.

PROGRAM SZKOLENIA (1 dzień):
 1. Wpływ przepisów RODO i nowej ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. na procesy przetwarzania danych osobowych w działach personalnych.
  • Osoby odpowiedzialne za procesy przetwarzania danych oraz określone prawem obowiązki tych osób: Inspektor Ochrony Danych, Inspektor Systemu Informatycznego.
  • Obowiązek przeszkolenia pracowników z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Dane osobowe pozyskiwane w związku z rekrutacją i zatrudnieniem.
  • Nowe rozumienie pojęć dane osobowe i szczególnie kategorie danych w myśl RODO.
  • Zmiany w przepisach krajowych dotyczące danych osób rekrutowych oraz pracowników, które może przetwarzać pracodawca: – nowy katalog danych osobowych, – kiedy wymagana jest zgoda pracownika i na przetwarzanie jakich danych (wizerunek,e-mail. telefon), – kategorie danych, których nie wolno przetwarzać nawet za zgodą pracownika, – monitoring w miejscu pracy – jak powinien funkcjonować zgodnie z nowymi przepisami kodeksu pracy, – monitoring służbowej poczty elektronicznej – nowe przepisy regulujące i akty wewnętrzne, orzeczenia ETPCZ, – inne rodzaje monitoringu pracodawcy przewidziane w nowych przepisach prawa pracy, – możliwość żądania dokumentów weryfikacyjnych, brak możliwości kserowania dokumentacji, – przetwarzanie danych przy korzystaniu ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
  • Dopuszczalność przechowywania określonych dokumentów, m.in.: skanów/kserokopii dowodów osobistych, aktów małżeństwa, zgonów.
  • Sposób komunikacji z pracownikiem i przekazywania jego danych, w tym danych sensytywnych (paski wynagrodzeń, PIT, formularze ZUS itp.)
  • Czas przechowywania danych osobowych kandydatów do pracy z uwzględnieniem zasad wynikających z RODO – czy sama zgoda wystarczy i na co (rekrutacja a przedawnienie dochodzenia roszczeń).
  • Publikowanie/przechowywanie zdjęć kandydatów oraz pracowników.
  • Dane biometryczne w zatrudnieniu – kiedy dopuszczalne, a kiedy nie.
 3. Obowiązki pracodawcy jako administratora danych.
  • Zasady przetwarzania danych z uwzględnieniem zmian wynikających z RODO (m.in. zasada minimalizacji, prawidłowości, rozliczalności).
  • Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO – nowe podstawy przetwarzania danych, w tym formuła zgody.
  • Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych – czego dotyczyć ma rejestr i kto jest zwolniony z jego prowadzenia.
  • Wykonywanie obowiązku informacyjnego pierwotnego i wtórnego – poszerzenie klauzul informacyjnych oraz wprowadzenie terminów na jego wykonanie.
  • Obowiązki i zakres odpowiedzialności osób przetwarzających dane (m.in. nadawanie upoważnień, prowadzenie rejestru osób upoważnionych).
  • Wymagania formalne dot. dokumentacji wewnętrznej – co zostanie z polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym, kiedy istnieje oblig jej prowadzenia.
  • Zasady zabezpieczania danych kadrowych przetwarzanych w formie papierowej (segregatory, akta osobowe) i elektronicznej (systemy kadrowo-płacowe).
  • Korzystanie z usług firm zewnętrznych (m.in. rekrutacja i zatrudnienie) – udostępnienie, czy powierzenie przetwarzania.
  • Przetwarzanie danych przy korzystaniu z agencji pracy tymczasowej.
 4. Udostępnianie danych.
  • Organy państwowe i samorządowe.
  • Banki i podmioty zewnętrzne (opieka medyczna, karty sportowe).
  • Związki zawodowe i rady pracowników.
  • Członkowie rodziny i inne osoby fizyczne.
  • Grupy kapitałowe i inne podmioty – przekazywanie danych z uwzględnieniem zmian, wynikających z RODO.
 5. Prawa pracowników, których dane są przetwarzane przez pracodawcę.
  • Obowiązek udzielania informacji zgodnie z RODO – kiedy stosujemy.
  • Dobra osobiste i prawo do ochrony wizerunku.
  • Prawo do prywatności przejawiające się m. in. w zakresie wymagania od pracownika nieadekwatnych danych.
 6. Kontrola ze strony organu nadzorczego.
  • Przygotowanie do kontroli.
  • Postępowanie kontrolne – podobieństwa i różnice w porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym.
  • Postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych.
  • Sankcje za ewentualne naruszenie przepisów.
  • Kary finansowe nakładane przez Prezesa Urzędu (do 20 mln euro) – podstawy, warunki, wysokość i wyłączenia.

Zapisz się na płatne szkolenie z RODO

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
Cena podstawowa: 550zł netto – Cena po rabacie 50% – 275zł netto

Trener prowadzący szkolenieŁukasz Miętkowski

Data szkolenia:

2018-09-03 – Kraków

2018-09-04 – Warszawa

2018-09-18 – Kraków

2018-10-03 – Warszawa

2018-10-17 – Kraków

2018-10-18 – Warszawa

2018-11-06 – Warszawa

2018-11-07 – Kraków

2018-11-22 – Warszawa

2018-12-04 – Warszawa

2018-12-11 – Kraków

2018-12-12 – Warszawa

Miejsca, w których odbędą się szkolenia:

Warszawa: ADN Centrum Konferencyjne ul. Al.Jana Pawła II 25 00-854 Warszawa www.ckadn.pl/kontakt Kraków: Hotel*****Radisson Blu ul. Straszewskiego 17 31-101 Kraków www.radissonblu.com/pl/hotel-krakow Katowice: Hotel***Quality Silesian ul. Szybowcowa 1 A 40-502 Katowice www.silesianhotel.pl/kontakt

Zapewniamy:

 • praktyczne szkolenie prowadzone przez doświadczonego Trenera – praktyka biznesu
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • opiekę / doradztwo Trenera do jednego miesiąca po zakończonym szkoleniu
 • przerwy kawowe
 • obiad

Zachęcamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami »

Na wszelkie dodatkowe pytania odpowie Państwu Opiekun tego szkolenia:

klaudia adamus avenhansen szkoleniaZachęcamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami »

 

Klaudia Adamus Specjalista ds. Organizacji Szkoleń

515 212 450 | 12 399 41 69

klaudia.adamus@fundacja-avenhansen.pl 

Uprzejmie prosimy o pobranie dokumentów, wypełnienie, podpisanie i odesłanie do nas. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych muszą być podpisane.

PDF 150x150 RTF 150x150

 

Zgłoś się szybko na szkolenie z RODO!

Wyślij formularz nawet gdy w tej chwili nie ma wolnych miejsc na to szkolenie

  Akceptuje zgody

  Przeczytaj poprzedni wpis:
  General Data Protection Regulation (rozporządzenie GDPR/RODO) – wyzwanie w zakresie nowej ustawy o ochronie danych osobowych na 2018 r.

  LICZBA MIEJSC OGRANICZONA Cena podstawowa: 550zł netto – Cena po rabacie 50% – 275zł netto Obowiązująca od 2018 r. duża nowelizacja...

  Zamknij