Wycinek ze Statutu Fundacji:

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

Paragraf 4

1. Celem Fundacji jest:

 • prowadzenie działalności naukowej i edukacyjnej w zakresie kierunków rozwoju, potrzeby własnego doskonalenia się oraz podnoszenia własnych kwalifikacji, a także korzyści z tego idących dla młodzieży i dorosłych,
 • prowadzenie działalności oświatowo-kulturalnej,
 • prowadzenie działalności wspierającej rozwój osobisty oraz rozpowszechnianie idei kształcenia,
 • wspieranie inicjatyw społecznych i charytatywnych na rzecz oświaty, edukacji, nauki,
 • wszechstronne wspieranie rozwoju intelektualnego, twórczego i zawodowego młodych utalentowanych osób, które wykazują predyspozycje do rozwoju swojego talentu w przyszłości.

2. Fundacja prowadzi działalność wyłącznie na rzecz osób prywatnych.

Paragraf 5

1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

A. Organizowanie i prowadzenie szkoleń:

a) nieodpłatnie,

b) w formie otwartej,

c) wyłącznie dla osób prywatnych,

d) na identycznych warunkach organizacyjnych i jakościowych jak pełnopłatne szkolenia otwarte firmy AVENHANSEN Sp. z o.o., a więc przy zapewnieniu:

 • sali szkoleniowej,
 • profesjonalnego trenera,
 • profesjonalnie przygotowanych materiałów szkoleniowych,
 • obiadów i przerw kawowych podczas trwania szkolenia,
 • dla grup na szkoleniu do 10 osób,
 • raz w miesiącu, a w miarę wzrostu zainteresowania i potrzeb, kilka razy w miesiącu w wybranych miastach Polski.

B. Promowanie idei podnoszenie własnych kwalifikacji i umiejętności.

2. O przyjęciu do grupy szkoleniowej będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

3. Zgłoszenie będzie odbywać się za pomocą formularza na stronie internetowej Fundacji.