LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
Cena podstawowa: 550zł netto – Cena po rabacie 50% – 275zł netto

Zapisz się na płatne szkolenie z RODO

25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO, jak również regulacje nowej ustawy o ochronie danych osobowych modyfikującej w odpowiednim zakresie zapisy RODO, a także wprowadzona zostanie ustawa – przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych, nowelizująca szereg aktów prawnych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO.

CEL SZKOLENIA:

Wprowadzenie do porządku prawnego powyższych regulacji spowoduje konieczność przeprowadzenia stosownych działań przez każdego administratora danych osobowych oraz podmiotu przetwarzającego – procesora, w zakresie uaktualnienia dotychczasowych procedur ochrony danych osobowych, wykonania audytów bezpieczeństwa oraz operacji przetwarzania danych, jak również stworzenia zupełnie nowych instrumentów i narzędzi, które zagwarantują spełnienie wszystkich obowiązków wynikających z nowo obowiązujących aktów prawnych.

DLA KOGO:

Szkolenie niniejsze przeznaczone jest dla przedstawicieli administratorów danych i podmiotów przetwarzających, a w szczególności osób pełniących dotychczas funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, przyszłych Inspektorów Ochrony Danych, pełnomocników ochrony danych osobowych, szefów działów informatycznych, marketingowych, kadrowych, czy też księgowo – finansowych, których codzienne obowiązki zawodowe zostaną w perspektywie kilku następnych miesięcy obciążone szeregiem nowych, obligatoryjnych zadań związanych z wprowadzeniem RODO i zupełnie nowej ustawy dotyczącej ochrony danych.

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z całościowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi nowego systemu ochrony danych osobowych, procesami wymaganymi do przeprowadzenia w ramach obowiązków wynikających z RODO, praktycznymi wzorcami stosownych dokumentów związanych z pozyskaniem zgód na przetwarzanie danych, wykonywaniem obowiązków informacyjnych, zawieraniem umów powierzenia przetwarzania, a także konstruowaniem polityk służących zabezpieczeniu danych osobowych. Całościowa materia szkoleniowa poparta zostanie przykładami z praktyki oraz omawianymi kazusami.

PROGRAM SZKOLENIA (1 dzień):
 1. Podstawowe regulacje systemu ochrony danych osobowych:
  • Zakres obowiązywania regulacji prawnych z obszaru ochrony danych osobowych – RODO, nowa ustawa o ochronie danych osobowych, przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych – umiejętność właściwej interpretacji przepisów oraz ich wzajemnego powiązania.
  • Nowe podstawy legalnego przetwarzania danych osobowych – art. 6 i art. 9 RODO – jakie zmiany wprowadza rozporządzenie unijne.
  • Zasady przetwarzania danych osobowych zgodne z RODO.
 2. Przygotowanie administratora danych oraz podmiotu przetwarzającego do wprowadzenia niezbędnych modyfikacji dotychczasowych procedur ochrony danych osobowych:
  • Nowe definicje wynikające z rozporządzenia unijnego – dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące stanu zdrowia.
  • Nowelizacja przepisów krajowych dotyczących danych osób rekrutowych oraz pracowników, które może przetwarzać pracodawca.
  • Monitoring wewnętrzny pracowników oraz osób przebywających na terenie administratora danych.
  • Zgoda na przetwarzanie danych – nowe elementy formalne i podstawy szczególne.
  • Rozszerzenie obowiązku informacyjnego pierwotnego i wtórnego – wskazanie niezbędnych zapisów oraz terminu wykonania.
  • Udostępnianie danych osobowych jako szczególna forma przetwarzania danych – newralgiczne przypadki, kryteria oceny, niezbędny tryb wewnętrzny.
  • Powierzenie przetwarzania danych – jak odróżnić od udostępnienia danych, umiejętność zgodnego z przepisami redagowania umów powierzenia.
  • Polityki ochrony danych osobowych – co pozostanie z dotychczasowych procedur.
 3. Prawa osób, których dane dotyczą oraz obowiązki administratora danych i podmiotu przetwarzającego:
  • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – komu przysługuje i kiedy administrator może odmówić wykonania takiego żądania.
  • Prawo do przenoszenia danych – jak właściwie należy przygotować się do jego wykonywania.
  • Anonimizacja, pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych jako metody zabezpieczania danych osobowych.
  • Wprowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych – czego dotyczyć ma rejestr i kto jest zwolniony z jego prowadzenia.
  • Działania administratora danych niezbędne do wykonania oceny skutków operacji przetwarzania dla ochrony danych.
  • Nowe uprawnienia Prezesa Urzędu i ich konkretyzacja w przepisach krajowych, w tym nakładanie administracyjnych kar pieniężnych max. 4% rocznego obrotu lub 20 mln EUR.
 4. Inspektor Ochrony Danych – pozycja, zadania i obowiązki osób uprzednio sprawujących funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji:
  • Wymagania w zakresie wyznaczenia IOD – administrator danych oraz podmiot przetwarzający.
  • Kwalifikacje zawodowe IOD wymagane do pełnienia funkcji.
  • Ustawowe kompetencje i zadania przypisane IOD.
  • Warunki obligatoryjnego wyznaczenia IOD w organizacji.
  • Zawiadomienie Prezesa Urzędu o powołaniu IOD – okres przejściowy oraz forma zgłoszenia, zmiany i odwołania.
 5. Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie RODO oraz przepisów krajowych:
  • Odpowiedzialność administracyjna – postępowanie kontrolne oraz postępowanie związane z naruszeniem ochrony danych osobowych.
  • Sankcje w postaci administracyjnych kar pieniężnych – podstawy oraz warunki ich nakładania w zależności od charakteru i pozycji danego administratora danych.
  • Modyfikacja odpowiedzialności karnej na podstawie przepisów nowej ustawy o ochronie danych osobowych.
  • Odpowiedzialność cywilna – zasada solidarnej odpowiedzialności wszystkich podmiotów biorących udział w przetwarzaniu danych osobowych.
  • Odpowiedzialność dyscyplinarna pracowników administratora i podmiotu przetwarzającego.

Zapisz się na płatne szkolenie z RODO

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
Cena podstawowa: 550zł netto – Cena po rabacie 50% – 275zł netto

Trener prowadzący szkolenieŁukasz Miętkowski

Data szkolenia:

2018-05-29 – Kraków

2018-05-30 – Warszawa

2018-06-13 – Warszawa

2018-07-11 – Kraków

2018-07-12 – Warszawa

Miejsca, w których odbędą się szkolenia:

Warszawa: ADN Centrum Konferencyjne ul. Al.Jana Pawła II 25 00-854 Warszawa www.ckadn.pl/kontakt Kraków: Hotel*****Radisson Blu ul. Straszewskiego 17 31-101 Kraków www.radissonblu.com/pl/hotel-krakow Katowice: Hotel***Quality Silesian ul. Szybowcowa 1 A 40-502 Katowice www.silesianhotel.pl/kontakt

Zapewniamy:

 • praktyczne szkolenie prowadzone przez doświadczonego Trenera – praktyka biznesu
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • opiekę / doradztwo Trenera do jednego miesiąca po zakończonym szkoleniu
 • przerwy kawowe
 • obiad

Zachęcamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami »

Na wszelkie dodatkowe pytania odpowie Państwu Opiekun tego szkolenia:

klaudia adamus avenhansen szkoleniaZachęcamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami »

 

Klaudia Adamus Specjalista ds. Organizacji Szkoleń

515 212 450 | 12 399 41 69

klaudia.adamus@fundacja-avenhansen.pl 

Uprzejmie prosimy o pobranie dokumentów, wypełnienie, podpisanie i odesłanie do nas. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych muszą być podpisane.

PDF 150x150 RTF 150x150

 

Zgłoś się szybko na szkolenie z RODO!

Wyślij formularz nawet gdy w tej chwili nie ma wolnych miejsc na to szkolenie

Akceptuje zgody

Przeczytaj poprzedni wpis:
General Data Protection Regulation (rozporządzenie GDPR/RODO) – wyzwanie w zakresie nowej ustawy o ochronie danych osobowych na 2018 r.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA Cena podstawowa: 550zł netto – Cena po rabacie 50% – 275zł netto Obowiązująca od 2018 r. duża nowelizacja...

Zamknij