Warunki udziału w szkoleniu otwartym Fundacji

Warunki umowy o udział w szkoleniu otwartym organizowanym przez Fundację AVENHANSEN® – Szkolenia dla rozwoju

 1. W szkoleniu może uczestniczyć osoba, która zgłosi się za pośrednictwem przesłanego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie https://fundacja-avenhansen.pl/bezplatne-szkolenia-otwarte/  lub prześle do biura fundacji maila ze zgłoszeniem swojego udziału.
 2. Szkolenia dedykowane są osobom prywatnym – dorosłym i młodzieży (w niektórych przypadkach, o których zawsze powiadomimy przy opisie szkolenia).
 3. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego przedstawiciel Fundacji AVENHANSEN® – Szkolenia dla rozwoju najszybciej, jak to możliwe, ale nie później niż w ciągu 2 dni roboczych skontaktuje się z osobą podaną w formularzu bądź mailu jako „osoba kontaktowa” w celu potwierdzenia zgłoszenia i wpisania na listę uczestników szkolenia.
 4. O przyjęciu Kandydata na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo udziału  mają jednak osoby, które dotychczas nie uczestniczyły w szkoleniach Fundacji.
 5. Szkolenia otwarte odbywają się w miastach oraz hotelach wskazach na stronie Organizatora.
 6. Szkolenia są bezpłatne.
 7. Fundacja AVENHANSEN® – Szkolenia dla rozwoju zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia do 7 dni przed planowanym terminem realizacji szkolenia, w przypadku nie zebrania się odpowiednio licznej grupy. W razie zaistnienia takiej sytuacji wyznacza nowy termin na realizację szkolenia.
 8. Wszelkie uwagi i niejasności prosimy zgłaszać zaraz po ich wystąpieniu, nie czekając na zakończenie szkolenia.
 9. Ponadto, jako Administrator Państwa danych osobowych odpowiadamy za ich wykorzystanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE. W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
  • Administratorem danych osobowych Uczestnika szkolenia jest Fundacja AVENHANSEN® – Szkolenia dla rozwoju siedzibą w Krakowie 30-053, przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000684979 posiadająca NIP 677 242 22 47, REGON: 367668239. Adres korespondencyjny: ul. Podłącze 31, 30-218 Kraków.
  • Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych u Administratora jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: iod@fundacja-avenhansen.pl
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
   • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy szkoleniowej oraz w celu realizacji samej umowy;
   • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w zakresie rozliczania zawartych umów oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także archiwizacji dokumentacji podatkowej;
   • w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów związanych z koniecznością dochodzenia roszczeń z tytułu zawarcia umowy;
   • na podstawie zgody – w celach wskazanych w treści zgody, w szczególności związanych z kontaktem z Uczestnikiem szkolenia po zakończeniu umowy szkoleniowej.
  • W ramach prowadzonej działalności Administrator przekazuje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
   • podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym podwykonawcom świadczonych usług (trenerom), kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym i zarządzającym wierzytelnościami, dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu technicznego, firmom kurierskim i pocztowym;
   • organom i podmiotom publicznym na podstawie przepisów prawa, poza prowadzonymi skonkretyzowanymi postępowaniami.
  • Dane osobowe Uczestnika szkolenia będą przechowywane przez okres trwania umowy, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czasu jej cofnięcia, natomiast po zakończeniu umowy przez okres związany z przedawnieniem roszczeń wynikających z zawartej umowy, jak również przewidziany przepisami prawa w odniesieniu do czynności podejmowanych przez organy kontrolne, w tym dla celów archiwizacyjnych.
  • Uczestnik szkolenia ma, z ograniczeniami wskazanymi w RODO, prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych osobowych stanowi wymóg przepisów prawa celem zawarcia umowy i jest konieczne do jej prawidłowej realizacji, natomiast  w zakresie wskazanym w zgodzie jest dobrowolne i służy prawidłowemu i efektywnemu realizowaniu umowy lub podejmowania działań przed jej zawarciem. Brak podania danych osobowych w zakresie stanowiącym wymóg przepisów prawa uniemożliwi zawarcie umowy oraz jej wykonanie.

Informujemy, że Fundacja AVENHANSEN® – Szkolenia dla rozwoju dokłada wszelkich starań dla zapewnienia jak najwyższej jakości oferowanych szkoleń. Dotyczy to zarówno Trenerów, programów szkoleniowych, materiałów szkoleniowych, sposobów prowadzenia zajęć, jak i miejsca szkolenia czy wyżywienia. Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie i uwagi mogące sprawić aby organizowane przez naszą Fundację szkolenia były zawsze na najwyższym poziomie.

Dane fundacji:

Fundacja AVENHANSEN® – Szkolenia dla rozwoju

Siedziba: 30-053 Kraków, ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9

Biuro: 30-218 Kraków, ul. Podłącze 31

Firma wpisana do KRS w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy, pod numerem: KRS 0000684979; NIP 677 242 22 47, REGON: 367668239

Z uszanowaniem

Prezes Zarządu
Maciej Firlit