Szkolenia, stanowiące siłę rozwoju personelu w przedsiębiorstwie, są nierozerwalnie połączone z podnoszeniem kompetencji personelu oraz poszerzaniem ich umiejętności dopasowywania się do ciągle zmieniających się wymagań rynku pracy. Jest to bardzo ważna inwestycja ze strony pracodawcy, bo przecież każdy przełożony chce mieć pod sobą wykwalifikowaną kadrę. Z drugiej strony natomiast szkolenia pozwalają każdemu z nas z osobna dążyć do realizacji własnych niezależnych celów. Inwestycja w siebie to najlepsza inwestycja, która może zaowocować zdobyciem nietuzinkowych umiejętności.

Mówiąc o szkoleniach można dokonać podziału na szkolenia dofinansowane UE i te całkowicie bezpłatne.

Szkolenia dofinansowane z UE są projektami współfinansowanymi przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS). W ostatnich latach szczególnym zainteresowaniem cieszył się projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) “Inwestycja w kadry – wysoka jakość usług”.

Środki w ramach szkoleń dofinansowanych z UE skierowane są zazwyczaj do dwóch grup odbiorców:

  • do osób fizycznych zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji,
  • do przedsiębiorców.

W projektach skierowanych do osób indywidualnych kryterium dostępu w szkoleniu jest:

  • zamieszkanie w określonym powiecie lub województwie,
  • praca w określonej branży,
  • wiek (z reguły powyżej 45 lat).

W niektórych województwach, zwłaszcza w województwie małopolskim i podkarpackim, wymagany jest 10% wkład własny.

W projektach skierowanych do przedsiębiorców, wysokość dofinansowania jest uzależniona od rodzaju, charakteru szkolenia oraz wielkości przedsiębiorstwa. Im szkolenia są bardziej ogólne, tzn. oferują zdobycie wiedzy i umiejętności nie tylko na jednym stanowisku, tym wyższy poziom dofinasowania z UE.

Pracownicy mikro i małych firm pokrywają 20% kosztów szkolenia, średnich 30%, a dużych 40%. W przypadku szkoleń specjalistycznych wysokość wkładu własnego jest jeszcze wyższa.

Aby móc skorzystać ze szkolenia dofinansowanego przez UE, niezależnie czy stara się o nie osoba fizyczna czy przedsiębiorstwo, należy napisać wniosek, który jest potem dokładnie weryfikowany.

Prócz szkoleń dofinansowanych z UE, na szczeblu krajowym przedsiębiorcy mogą skorzystać z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), który daje możliwość sfinansowania kształcenia w zakresie dopasowania kompetencji pracowników do zmieniającej się dynamiki rynku pracy. Na rok 2017 w ramach KFS przeznaczono 199 588 zł. W ramach tego projektu pracodawca może otrzymać do 100% dofinansowania.

Alternatywą dla szkoleń współfinansowanych przez UE oraz tych finansowanych na szczeblu krajowych (KFS) są szkolenia bezpłatne, organizowane przez prywatne przedsiębiorstwa i fundacje. Korzystając z takiej formy szkolenia, zarówno osoba prywatna, jak i pracodawca nie ponoszą żadnych opłat z tytułu szkolenia, co więcej, nie trzeba pisać specjalnych wniosków, które później są rozpatrywane w ramach konkursów. Szkolenia bezpłatne organizowane przez prywatne firmy i fundacje mogą pochwalić się wysoką jakością świadczonych usług i odpowiednio wyspecjalizowaną kadrą trenerów. Tego typu firmy szkoleniowe posiadają w swojej ofercie szkolenia w ramach doskonalenia kompetencji miękkich, jak i twardych. Szukając firmy szkoleniowej warto wybierać zwłaszcza te, które organizują specjalne projekty szkoleniowe obejmujące większy zakres zagadnień i trwają nieco dłużej niż tradycyjne szkolenie.

Każdy ze sposobów finansowania szkolenia może mieć swoich zwolenników i przeciwników. Cieszące się umiarkowaną popularnością szkolenia dofinansowane z UE niewątpliwie dają wiele możliwości rozwojowych, ale i mają swoje słabe strony. Do wad tego typu przedsięwzięć zalicza się m.in. żmudną pracę nad pisaniem wniosku, nadmiar papierkowej roboty, brak analizy potrzeb pracowników zatrudnionych w firmie starającej się o dofinansowanie z UE, wniesienie wkładu własnego oraz konieczność przedstawienia sytuacji finansowej firmy.

Reasumując, nie ważne jakie szkolenie wybierzemy, ale ważne by było one dopasowane do naszych potrzeb, a w przypadku przedsiębiorstwa do struktury firmy. Szkolenia stanowią znakomitą formę inwestowania w rozwój kapitału ludzkiego, co w dłuższej perspektywie może mieć pozytywny wpływ na funkcjonowanie całej gospodarki.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Jak sprytnie i małym kosztem rozwijać się zawodowo?

Kompetencje zawodowe, czyli posiadana wiedza, umiejętności, doświadczenie wpływają na jakość i skuteczność wykonywanej pracy. Wymagania stawiane pracownikom przez pracodawcę wymuszają...

Zamknij